A A A

WITAMY STUDENTÓW I KANDYDATÓW

 

 

  

 

 

 

W ZWIĄZKU Z REORGANIZACJĄ STRUKTURY WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO INSTYTUT TEOLOGII APOSTOLSTWA FUNKCJONUJE POD NAZWĄ: CENTRUM TEOLOGII APOSTOLSTWA "PALLOTTIANUM" (pallottianum.aidg.pl)

 

Ta strona jest jedynie zbiorem materiałów archiwalnych.

   

(KLIKNIJ): Informacje o rekrutacji w CTA na stronie UKSW

 

INSTYTUT TEOLOGII APOSTOLSTWA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO (AKTUALNIE: CENTRUM TEOLOGII APOSTOLSTWA "PALLOTTIANUM")
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO W OŁTARZEWIE
funkcjonujący jako Ośrodek Naukowo-Badawczy UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 

Sekcja Teologii Apostolstwa (studia doktoranckie)

Sekcja Teologii Życia Konsekrowanego (studia doktoranckie)

Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa

Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego

 

 

 

Wiara wraz z nadzieją i miłością, to dary otrzymane na chrzcie św. w celu realizacji powszechnego powołania do świętości własnej i innych, a także budzenia świadomości podejmowania dzieł apostolskich i współdziałania w apostolstwie Kościoła. Służą one także pogłębieniu i upowszechnianiu duchowości apostolskiej. Nasze zmagania intelektualne, a także Konferencja naukowa w kwietniu 2013 roku zostanie celowo zorientowana na triadę, czyli zespół trzech ściśle ze sobą związanych i wynikających z siebie elementów, którymi są wiara, chrzest i apostolstwo. W ten sposób będzie próbą reinterpretacji tych rzeczywistości z punktu widzenia dokumentów Soboru Watykańskiego II, którego 50-lecie zbiega się z przygotowaniem do 1050-lecia chrztu Polski (2016). Wymienione elementy ze swej natury wpisują się również w kontekst nowej ewangelizacji dla przekazu wiary, zgodnie ze wskazaniami dokumentów wypracowanych podczas XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (7-28 X 2012).

Benedykt XVI – w liście Porta fidei – napisał, że w Roku Wiary będzie ważne „przypomnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości i niestety także obecność grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty poprzez świadectwo swego życia, to druga musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie każdego człowieka”.

W nurcie powyższych stwierdzeń pozostaje program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na najbliższe lata. Jak podała Katolicka Agencja Informacyjna nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce realizowany będzie pod hasłem: „Od wiary i chrztu do świadectwa” – taką decyzję podjęli biskupi zgromadzeni na 357. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Program rozłożony jest na cztery lata – od 2013 do 2017 r.

Głównym celem nowego programu duszpasterskiego – jak informuje abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański – jest przygotowanie wiernych na 1050. rocznicę chrztu Polski, która wypada w 2016 r. Skoncentrowany jest wokół sakramentu chrztu, tematyki katechumenalnej oraz świadectwa chrześcijańskiego. – Chodzi tu o pogłębienie tożsamości chrzcielnej całego Kościoła katolickiego w Polsce – wyjaśnia abp Gądecki.

W latach 2013/2014 tematem będzie kerygmat, hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”, a symbolem świeca i światło. W latach 2014/2015 tematem będzie nawrócenie, a hasłem „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Symbolem będzie krzyż. W latach 2015/2016 tematem będzie chrzest jako nowe życie, hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”, a symbolem woda i biała szata. Natomiast w latach 2016/2017 tematem będzie świadectwo, hasłem: „Idźcie i głoście!”, a symbolem olej i namaszczenie.

Abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zapowiedział przy okazji ogólnopolskie obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Rozpoczną się one w 2015 r., a do udziału w ich poznańskiej części (jako miejsca, gdzie rozpoczął się chrzest) zaproszony został przez metropolitę poznańskiego Ojciec Święty. Równocześnie Stanisław Kard. Dziwisz zaprosił Benedykta XVI do Krakowa, gdzie planowana jest organizacja Światowego Dnia Młodzieży. Wszystkie te wydarzenia będą kształtować nasze programy naukowo-dydaktyczne na najbliższe lata.

Wszystkich chętnych do pogłębienia wiedzy w Instytucie Teologii Apostolstwa, który od 1 marca 2013 roku będzie funkcjonował jako Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum w Ołtarzewie, serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

Instytut Teologii Apostolstwa (stosowany skrót: ITA)


ITA istnieje od 1982 r., zaś od roku 2003 (rok akademicki 2003/2004) Instytut został włączony w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zasadniczo studia doktoranckie z  prawem przeprowadzania dla studentów po III roku egzaminu licencjackiego, celem uzyskania kanonicznego stopnia licencjata teologii w zakresie teologii apostolstwa oraz studia podyplomowe.
W maju 2009 nowy program specjalizacji drugiego i trzeciego cyklu, jaką jest na Wydziale Teologicznym UKSW „Teologia Apostolstwa” zaakceptowała Kongregacja Wychowania Katolickiego, o czym został powiadomiony arcybiskup Metropolita Warszawski w liście z dnia 20 maja 2009 r., podpisanym przez prefekta Kongregacji ks. Kard. Zenona Grocholewskiego. W zakończeniu Listu, Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a zwłaszcza specjalizacji „Teologia Apostolstwa”, Kongregacja życzy owocnych badań naukowych i dalszego rozwoju.

Wykłady, ćwiczenia i seminaria naukowe prowadzone są podczas tygodniowych sesji: przez cztery lata dla studiów doktoranckich i przez dwa lata dla studiów podyplomowych. Każdego roku organizowane są cztery sesje naukowo-dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w auli głównej oraz salach gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie (Ożarów Maz.), gdzie studenci mogą korzystać z zakwaterowania podczas sesji, kaplicy, biblioteki, a także spożycia trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). Tu też uiszczają ustalone opłaty, gdyż środki na swoją działalność Instytut czerpie z opłat studenckich (tj. czesnego).

Na mocy Uchwały Nr 112/2009 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r., Instytut funkcjonuje jako Ośrodek Naukowo- Badawczy UKSW z siedzibą w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki). Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, z równoczesną akceptacją JM Rektora UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka. (Zob. Uchwała Senatu UKSW Nr 112/2009)


Celem studiów jest naukowe pogłębienie problematyki szeroko rozumianego apostolstwa w świecie współczesnym, w szczególności kształcenie promotorów różnych dzieł apostolskich, tak spośród duchownych jak i osób świeckich, pogłębiona refleksja nad naturą życia konsekrowanego, przygotowanie ojców duchownych, promotorów powołań, mistrzów nowicjatu a także umożliwienie zdobycia stopni naukowych. Stopień licencjata teologii (kanoniczny) można uzyskać po III roku studiów (Dyplom licencjata teologii) zaś po IV roku można otrzymać świadectwo ukończenia studiów doktoranckich.
Stopień doktora teologii – zgodnie z regulaminem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – uzyskuje się po zakończeniu studiów doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego i obronie pracy doktorskiej, natomiast świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu dwóch lat studiów.

 

Niestacjonarne studia doktoranckie i podyplomowe Instytut prowadzi dla wszystkich chętnych, tzn. dla mężczyzn i kobiet, świeckich i duchownych (księży diecezjalnych i zakonnych), braci i sióstr zakonnych, którzy pragną nie tylko pogłębić swą wiedzę teologiczną w ramach specjalizacji, ale - poza wspomnianą wyżej możliwością uzyskania stopnia naukowego doktora teologii - zdobyć również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze specjalizacją właściwą obranemu seminarium naukowemu lub sekcji.

 

 

Adres ITA: ul. Kilińskiego 20; 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.        0-22 722 10 24 ; tel/fax:  0-22 72...

E-mail: dyrektor@ita.aidg.pl

Adres korespondencyjny UKSW:
Sekretariat do spraw studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajstis 5
01-815 WARSZAWA


Dyrektor Instytutu: Ks. prof. UKSW dr hab. Marian Kowalczyk SAC

 

Koordynator: Ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek SAC

Sekretarz: Ks. dr Andrzej Pelc SAC